ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στην Πένα αναλαμβάνουμε τη δημιουργία του ερωτηματολογίου σας!

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές συλλογής δεδομένων και χρησιμοποιούνται στις περισσότερες δειγματοληπτικές έρευνες. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση δεδομένων και πληροφοριών για απόψεις, χαρακτηριστικά, συμπεριφορές, στάσεις κ.λπ.

Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για έρευνες, οι οποίες αποτελούν μέρος εργασιών και μελετών. Εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι μερικές από τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται.

Η έρευνα με ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τον καθορισμό του σκοπού της έρευνας, τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, την υλοποίηση της έρευνας με τη συλλογή των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων.

Κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάποια χαρακτηριστικά, προκειμένου η έρευνα να είναι σωστή. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει πληρότητα και να καλύπτει όλες τις πτυχές της έρευνας. Επίσης, πρέπει να έχει σαφήνεια και οι ερωτήσεις να γίνονται κατανοητές από τους ερωτώμενους. Απαραίτητο είναι ακόμα να υπάρχει σωστή δομή και συνοχή, ώστε να διευκολύνεται ο ερωτώμενος.

Στην Πένα αναλαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο (εισαγωγής δεδομένων, επεξεργασίας, ανάλυσης), για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, χρειάζεστε βοήθεια!

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ποσοτικής ανάλυσης, μπορούμε να αναλάβουμε τη δημιουργία του ερωτηματολογίου σας. Το δημιουργούμε με βάση τις απαιτήσεις του καθηγητή σας, ώστε αυτό να είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Συνθέτουμε προσεκτικά τις ερωτήσεις που θα θέσετε στους συμμετέχοντες. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένες και ακριβείς.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν τεράστια εμπειρία πάνω στο κομμάτι της έρευνας. Επομένως, μπορούν να σας βοηθήσουν στην σύνταξη ενός πλήρους και έγκυρου ερωτηματολογίου, σύμφωνα με το ερευνητικό σας θέμα.