ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας δίνει στον τελειόφοιτο φοιτητή την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα. Η πτυχιακή εργασία θεωρείται καίριας σηµασίας για την εµπέδωση της επιστηµονικής γνώσης του φοιτητή και για τον λόγο έχει κριθεί υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου.

Μέσω της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής µε την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή καλείται να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του µαθαίνοντας να λειτουργεί και να εργάζεται µεθοδικά, χρησιµοποιώντας συνδυαστική σκέψη, προκειµένου να φέρει σε πέρας την εργασία του. Επιπλέον, η εκπόνηση μίας τέτοιας εργασίας, παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέµα που τον ενδιαφέρει εφαρµόζοντας την αυστηρή, συστηµατική και επιστηµονική προσέγγιση.

Το τελευταίο βήμα πριν από την απόκτηση του τίτλου του μεταπτυχιακού, είναι αυτό της συγγραφής της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία, πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θέμα, το οποίο το επιλεγεί ο φοιτητής σε συνεργασία με τον καθηγητή του, εκ των οποίων ο δεύτερος, θα διαδραματίσει και το ρόλο του μέντορα και του συντονιστή του.

Για τη συγγραφή μίας διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, απαιτείται η αξιολόγηση και η χρήση εκτενούς βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών, η οποία θα καλύψει πλήρως το αντικείμενο της εργασίας. Πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας την καθιστά την κυριότερη εργασία κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και καθορίζει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία.

Η διπλωματική-πτυχιακή σας εργασία μπορεί να είτε βιβλιογραφική είτε να περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η ανάλογη έρευνα, ανεξαρτήτως αν αυτή θα είναι δευτερογενής ή πρωτογενής.

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της διπλωματικής-πτυχιακής σας εργασίας. Μπορούμε να σας προτείνουμε, θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, να βρούμε την απαραίτητη βιβλιογραφία, να σας καλύψουμε στο ερευνητικό και στο στατιστικό μέρος και να σας παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στη συγγραφή της εργασίας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της διπλωματικής ή πτυχιακής σας εργασίας. Πιο αναλυτικά:

 • Επιλογή και ακριβής προσδιορισμός του θέματος: Αναζητούμε και προσδιορίζουμε με ακρίβεια το θέμα της εργασίας σας αλλά και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του.
 • Σύνταξη ερευνητικής πρότασης: Σας παρέχουμε βοήθεια στη σύνταξη της ερευνητική πρότασης ή του υπομνήματος, με βάση τις απαιτήσεις του καθηγητή ή της σχολής σας.
 • Προσδιορισμός της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου: Αποφασίζουμε σε συνεννόηση μαζί σας την ερευνητική μέθοδο (ποσοτική ή ποιοτική) με βάση την οποία θα γίνει η εργασία σας.
 • Εύρεση βιβλιογραφίας: Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.
 • Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών: Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.
 • Οργάνωση της δομής της εργασίας σας: Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.
 • Συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους: Σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.
 • Σύνταξη των αποτελεσμάτων ή διαπιστώσεων της έρευνας: Συγγράφουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα σας, αναδεικνύοντας τους περιορισμούς της αλλά και τις διαπιστώσεις-προτάσεις για μελλοντικά προς έρευνα θέματα.
 • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών: Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.
 • Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας: Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλαγές μπορούμε να το αναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.
 • Δημιουργία παρουσίασης: Δημιουργούμε μία άρτια και άκρως επαγγελματική παρουσίαση της διπλωματικής ή πτυχιακής σας εργασίας  σε μορφή PowerPoint, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί (αριθμός διαφανειών, γραμματοσειρά, στυλ, κίνηση, φόντο, προσθήκη ήχου ή εικόνων) για να τραβήξετε την προσοχή του ακροατηρίου σας.

Σας εγγυόμαστε μία ποιοτική και πρωτότυπη πτυχιακή/διπλωματική εργασία, απαλλαγμένη από ομοιότητες με άλλες εργασίες και έρευνες. Η μοναδικότητα και η αξία του περιεχομένου της διπλωματικής/πτυχιακής σας εργασίας είναι το κυριότερο ζήτημα για εμάς.