ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αν χρειάζεστε βοήθεια για διπλωματικές εργασίες ή πτυχιακές εργασίες, απευθυνθείτε στην Πένα!

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας δίνει στον τελειόφοιτο φοιτητή την ευκαιρία να αξιοποιήσει και να συνθέσει, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα. Η πτυχιακή εργασία θεωρείται πολύ σημαντική για την απόλυτη κατανόηση της επιστηµονικής γνώσης του φοιτητή. Για τον λόγο αυτό έχει κριθεί υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου.

Μέσω της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής, µε την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Καλείται, επίσης, να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να λειτουργεί και να εργάζεται µεθοδικά, χρησιµοποιώντας συνδυαστική σκέψη, προκειµένου να ολοκληρώσει την εργασία του. Η εκπόνηση μίας τέτοιας εργασίας, δίνει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να ερευνήσει σε βάθος ένα θέµα που τον ενδιαφέρει, εφαρµόζοντας την αυστηρή, συστηµατική και επιστηµονική προσέγγιση.

Τι χρειάζεται μία διπλωματική/πτυχιακή εργασία;

Το τελευταίο βήμα πριν από την απόκτηση του τίτλου του μεταπτυχιακού, είναι αυτό της συγγραφής της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία, πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θέμα, το οποίο το επιλεγεί ο φοιτητής σε συνεργασία με τον καθηγητή του, εκ των οποίων ο δεύτερος, θα διαδραματίσει και το ρόλο του μέντορα και του συντονιστή του.

Για τη συγγραφή μίας διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, απαιτείται η αξιολόγηση και η χρήση εκτενούς βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών. Αυτή θα πρέπει να μπορεί να καλύψει πλήρως το αντικείμενο της εργασίας. Πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας την καθιστά την κυριότερη εργασία κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Καθορίζει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία.

Οι διπλωματικές εργασίες - πτυχιακές εργασίες μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφικές είτε να περιλαμβάνουν και ερευνητικό μέρος. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η ανάλογη έρευνα, ανεξαρτήτως αν αυτή θα είναι δευτερογενής ή πρωτογενής.

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της διπλωματικής-πτυχιακής σας εργασίας. Μπορούμε να σας προτείνουμε, θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, να βρούμε την απαραίτητη βιβλιογραφία, να σας καλύψουμε στο ερευνητικό και στο στατιστικό μέρος και να σας παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στη συγγραφή της εργασίας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της διπλωματικής ή πτυχιακής σας εργασίας. Πιο αναλυτικά:

 • Επιλογή και ακριβής προσδιορισμός του θέματος:

  Αναζητούμε και προσδιορίζουμε με ακρίβεια το θέμα της εργασίας σας αλλά και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του.

 • Σύνταξη ερευνητικής πρότασης:

  Σας παρέχουμε βοήθεια στη σύνταξη της ερευνητική πρότασης ή του υπομνήματος, με βάση τις απαιτήσεις του καθηγητή ή της σχολής σας.

 • Προσδιορισμός της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου:

  Αποφασίζουμε σε συνεννόηση μαζί σας την ερευνητική μέθοδο (ποσοτική ή ποιοτική) με βάση την οποία θα γίνει η εργασία σας.

 • Εύρεση βιβλιογραφίας:

  Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας. Εντοπίζουμε πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.

 • Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών: 

  Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.

 • Οργάνωση της δομής της εργασίας σας: 

  Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας. Οργανώνουμε όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.

 • Συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους: 

  Σας βοηθάμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.

 • Σύνταξη των αποτελεσμάτων ή διαπιστώσεων της έρευνας: 

  Σας βοηθάμε στη συγγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την έρευνα σας. Αναδεικνύουμε τους περιορισμούς της αλλά και τις διαπιστώσεις-προτάσεις για μελλοντικά προς έρευνα θέματα.

 • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών: 

  Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

 • Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας:

  Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλαγές μπορούμε να το αναλάβουμε. Λαμβάνουμε υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.

 • Δημιουργία παρουσίασης:

  Δημιουργούμε μία άρτια και άκρως επαγγελματική παρουσίαση της διπλωματικής ή πτυχιακής σας εργασίας  σε μορφή PowerPoint, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί (αριθμός διαφανειών, γραμματοσειρά, στυλ, κίνηση, φόντο, προσθήκη ήχου ή εικόνων) για να τραβήξετε την προσοχή του ακροατηρίου σας.

Σας εγγυόμαστε ποιοτικές και πρωτότυπες πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες, απαλλαγμένες από ομοιότητες με άλλες εργασίες και έρευνες. Η μοναδικότητα και η αξία του περιεχομένου της διπλωματικής/πτυχιακής σας εργασίας είναι το κυριότερο ζήτημα για εμάς.