ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός βιβλιογραφικών πηγών για μια εργασία είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία για κάθε φοιτητή, ειδικά αν δεν έχει πρόσβαση σε φυσικές ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Στην Πένα αναλαμβάνουμε την εύρεση βιβλιογραφίας για:

Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας. Αξιοποιούμε ένα μεγάλο εύρος έγκυρων πηγών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και είδη δημοσιευμάτων, όπως άρθρα περιοδικών, βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων κ.ά. ανάλογα με το θέμα και το είδος της εργασίας σας.