ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην περίληψη της εργασίας θα πρέπει να παρέχεται µια σύντοµη και περιεκτική παρουσίαση των σηµαντικότερων υποθέσεων της εργασίας, όπως επίσης των σηµαντικότερων ευρηµάτων της. Η εργασία ξεκινά από την περίληψη, αλλά είναι προτιµότερο αυτή να γράφεται όταν έχει ολοκληρωθεί η εργασία. Η περίληψη της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200- 250 λέξεις. Κάτω από την περίληψη, θα πρέπει να παραθέτονται 4 – 5 λέξεις κλειδιά, σχετικές µε το αντικείµενο της έρευνας.

Στην ΠΕΝΑ αναλαμβάνουμε την σωστή μετάφραση της περίληψης της εργασίας σας, ώστε να υπάρχει σωστή νοηματική απόδοση στα αγγλικά και χωρίς να χάνετε το νόημα του πρωτότυπου κειμένου.