ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μετάφραση της περίληψης μιας εργασίας είναι απαραίτητη. Η περίληψη μιας εργασίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της. Ο αναγνώστης πρώτα θα διαβάσει την περίληψη και θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει την ανάγνωση της εργασίας ή αν θα σταματήσει. Επομένως, θα πρέπει να είναι καλογραμμένη και να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στην περίληψη της εργασίας θα πρέπει να παρέχεται µια σύντοµη και περιεκτική παρουσίαση των σηµαντικότερων σημείων της εργασίας. Θα πρέπει να αναφέρονται ο σκοπός και το αντικείμενο της έρευνας, οι ερευνητικές υποθέσεις, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα σημαντικότερα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας.

Η εργασία ξεκινά από την περίληψη. Είναι ,όμως, προτιµότερο να γράφεται όταν έχει ολοκληρωθεί η εργασία. Η περίληψη της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200- 250 λέξεις. Κάτω από την περίληψη, θα πρέπει να παρατίθενται 4 – 5 λέξεις κλειδιά, σχετικές µε το αντικείµενο της έρευνας.

Πολλές φορές για μία εργασία απαιτείται και η μετάφραση της περίληψης στα αγγλικά. Το μεταφρασμένο κείμενο θα πρέπει να συμπίπτει με το πρωτότυπο και να υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στη μετάφραση. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι τόσο εύκολη. Οι περισσότερες επιστημονικές εργασίες είναι πιθανό να χρησιμοποιούν επιστημονική ορολογία με πολύ συγκεκριμένες έννοιες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνο να γίνει σωστή μετάφραση του νοήματος της περίληψης, αλλά και να δοθούν ακριβείς μεταφράσεις της ορολογίας.

Η μετάφραση της περίληψης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί για κάθε τύπο ερευνητικού εγγράφου που προορίζεται να υποβληθεί σε διεθνές αναγνωστικό κοινό. Πολλές ερευνητικές εργασίες διατίθενται σε διεθνείς ερευνητές που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα. Αυτό καθιστά απαραίτητη τόσο τη μετάφραση της περίληψης όσο και τη μετάφραση ολόκληρων των επιστημονικών εγγράφων.

Στην ΠΕΝΑ αναλαμβάνουμε την σωστή μετάφραση της περίληψης της εργασίας σας, ώστε να υπάρχει σωστή νοηματική απόδοση στα αγγλικά και χωρίς να χάνεται το νόημα του πρωτότυπου κειμένου.